Skip to main content Skip to search

Aktualności

Ważne daty księgowe dla przedsiębiorców

Link do źródła artykułu

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej należy pamiętać o terminach jakie muszą być przestrzegane:

 • do 7 dnia każdego miesiąca dokonują wpłat podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej, mając na uwadze, że wpłaty za grudzień należy dokonać najpóźniej do 28 grudnia roku podatkowego
 • do 10 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat z tytułu składek ZUS podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jednak niezatrudniającego pracowników
 • do 15 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat z tytułu składek ZUS podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, zatrudniającego pracowników z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia
 • do 20 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
 • do 20 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz wg stawki liniowej 19%
 • do 20 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych za pracowników (m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania)
 • do 25 dnia każdego miesiąca dokonuje się wpłat z tytułu podatku VAT oraz składa się deklaracje VAT oraz pliki JPK. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie dokonują wpłat oraz składają deklaracje VAT do 25 dnia miesiąca, który obowiązuje po kwartale. Jednak pliki JPK, pomimo rozliczania kwartalnego muszą być składane miesięcznie
 • do 25 dnia każdego miesiąca przesyła się drogą elektroniczną informację VAT-UE

 

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć:

 

 • do 31 stycznia każdego roku składa się PIT-28 oraz wpłaca podatek z jego tytułu
 • do 30 kwietnia każdego roku składa się deklarację PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także reguluje się z tego tytułu podatek dochodowy
 • do 31 stycznia każdego roku składa się do US PIT-11 oraz PIT-4R oraz PIT-8AR

 

Przy czym jeśli któryś z powyższych terminów ustawowych przypada w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy obowiązek zastępuję pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

Read more

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce

Formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce

Zaczynając prowadzenie działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca musi się zastanowić jaką formę opodatkowania może wybrać. W Polsce mamy kilka możliwości wyboru  formy opodatkowania działalności i należą do nich:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Dokonać wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej należy w momencie rejestracji działalności gospodarczej w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na wniosku CEiDG.

W momencie wyboru formy opodatkowania należy wybrać najlepszą dla swojego typu działalności gospodarczej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – wg. Skali Podatkowej

Przedsiębiorca opodatkowuje swój dochód wg. dwóch stawek podatkowych – 18% oraz 32%. Swoje dochody przedsiębiorca opodatkowuje podatkiem 18% do kwoty 85 528 zł, natomiast dochody powyżej tej kwoty, przedsiębiorca opodatkowuje podatkiem 32%.

 

Zalety:

– prawo do skorzystania z ulg podatkowych, tj. ulga za Internet, ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna,

– możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem i prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,

– prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

– możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,

– możliwość odliczenia poniesionej straty w poprzednim okresie.

 

Wady:

– po przekroczeniu dochodu 85 528 zł, przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty podatku dochodowego wg stawki 32%.

 

Rozliczenie, płatność, zaliczka, podatek

 

Przedsiębiorca może wpłacać zaliczki miesięcznie lub kwartalnie. Trzeba mieć na uwadze, że wpłacanie zaliczek kwartalnie przysługuje małym podatnikom oraz przedsiębiorcą rozpoczynającym działalność. Zaliczki należy wpłacać do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Jeśli dzień zapłaty przypada w weekend lub święto, zaliczkę należy uiścić w najbliższym dniu roboczym.

W roku podatkowym podatnik nie składa żadnych deklaracji z tytułu obliczonych i wpłaconych zaliczek. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego (który pokrywa się z rokiem kalendarzowym dla osób fizycznych), podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie roczne PIT-36 do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia.

 

Podatek liniowy

 

Przedsiębiorca opodatkowuje swój dochód jedną stawką podatku 19% niezależnie od wysokości dochodu. Ta forma opodatkowania staje się korzystniejsza przy dochodzie ok 100 tys. zł.

 

Zalety:

– jedna stawka podatku, bez względu na wysokość osiąganego dochodu.

 

Wady:

– brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych, tj. ulga za Internet, ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna,

– brak prawa do kredytu podatkowego,

– brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,

– brak prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

– brak kwoty wolnej od podatku.

 

Trzeba zwrócić uwagę czy przedsiębiorca faktycznie może zastosować tą formę opodatkowania. Chcąc skorzystać z opodatkowania według stawki liniowej, przedsiębiorca w okresie dwóch lat nie może świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, a także na rzecz obecnego pracodawcy. To wyłączenie dotyczy zarówno nabywania towarów, jak i usług.

Jednak powyższy zapis nie oznacza, że przedsiębiorca jest całkowicie pozbawiony prawa aby zastosować stawkę 19%,  nie może wykonywać tych samych czynności , które były świadczone w ramach umowy o pracę, jak również umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

 

Rozliczenie, płatność, zaliczka, podatek

 

Przedsiębiorca może wpłacać zaliczki miesięcznie lub kwartalnie. Trzeba mieć na uwadze, że wpłacanie zaliczek kwartalnie przysługuje małym podatnikom oraz przedsiębiorcą rozpoczynającym działalność. Zaliczki należy wpłacać do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Jeśli dzień zapłaty przypada w weekend lub święto, zaliczkę należy uiścić w najbliższym dniu roboczym.

 

W roku podatkowym podatnik nie składa żadnych deklaracji z tytułu obliczonych i wpłaconych zaliczek. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego (który pokrywa się z rokiem kalendarzowym dla osób fizycznych), podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie roczne PIT-36L do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Forma opodatkowania może być zastosowana przez niektórych przedsiębiorców, mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

 

Obowiązują tu stawki ryczałtowe – 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20% –  w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Należy też pamiętać, że przedsiębiorca opodatkowuje stawką ryczałtową wartość przychodu (czyli nie ma możliwości pomniejszenia przychodu o koszty).

 

Zobligowany jest również do:

– prowadzenia ewidencji przychodów oraz posiadania i przechowywania dowodów zakupu (faktur, rachunków),

– prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenia karty przychodów (w sytuacji gdy zatrudnia pracowników),

– sporządzania wykazu składników majątku, w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

 

Ryczałt jest przeznaczony dla osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych), które w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 

– uzyskały przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 EUR,

– uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 EUR.

 

Ta forma opodatkowania jest przeznaczona także dla osób rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym, które nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

 

Kto nie ma prawa korzystać z ryczałtu

 

Dodatkowo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia katalog działalności, które bezwzględnie nie mogą opodatkować swoich przychodów ryczałtem (art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

 

Należą do nich m.in.:

– prowadzenia aptek,

– udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

– kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

– prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny),

– świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. usługi reklamowe, pośrednictwa finansowego, detektywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),

– handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

– wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 

Kto ma prawo korzystać z ryczałtu

 

Do działalności, które mogą podlegać pod ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należą:

 

Stawka 20%

– przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy, nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

 

Stawka 17%

Stosowana m.in. do świadczenia usług: parkingowych, hotelarskich, w zakresie oprogramowania, fotograficznych, zajmujących się: reprodukcją komputerowych nośników informacji, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, obsługą centrali radio-taxi, usług pośrednictwa w: handlu hurtowym, sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich, organizacji wyjazdów turystycznych.

 

Stawka 8,5%

Stosowana m.in. do przychodów dotyczących działalności:

– usługowych, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.),

– polegających na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Tą stawką ryczałtową objęte są także wszystkie przychody z:

– prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

– prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

– najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty limitu 100 000 zł (powyżej nadwyżki 100 000 zł przychody te są opodatkowane stawką ryczałtu 12,5%). Od stycznia 2018 roku 8,5-procentowa stawka ryczałtu ma zastosowanie jedynie do przychodów z najmu w wysokości nieprzekraczającej w skali roku 100 000 zł. Natomiast nadwyżka przychodu ponad ten limit jest opodatkowana 12,5-procentową stawką ryczałtu.

Jeśli zaś przychody z najmu prywatnego osiągają małżonkowie, limit przychodów, do którego zastosowanie będzie mieć stawka 8,5%, dotyczy łącznie obojga małżonków.

 

Pod 8,5-procentową stawkę ryczałtową podlegają również usługi:

– prowadzenia przedszkoli,

– zwalczania pożarów i zapobiegania im,

– związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.

 

Stawka 5,5%

Stosowana m.in. do przychodów dotyczących działalności:

– prowadzenia działalności wytwórczej, robót budowlanych lub z przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

– odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Tą stawką ryczałtową objęte są także prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży:

– jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,

– znaczków do biletów miesięcznych,

– znaczków pocztowych,

– żetonów i kart magnetycznych do automatów.

 

Stawka 3%

Stosowana m.in. do przychodów dotyczących:

– działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,

– działalności usługowych w zakresie handlu (sprzedaż nabytych produktów i towarów),

– działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów,

– z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących: a. środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, b. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł, c. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

– usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych),

– odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

 

A także ta stawka ma zastosowanie do:

– niektórych dotacji i subwencji,

– odsetek od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

– umorzenia lub przedawnienia zobowiązań,

– świadczenia w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,

– wynagrodzenia płatników.

 

Stawka 2 %

Stosowana m.in. do przychodów dotyczących:

– ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Rozliczenie, płatność, zaliczka, podatek

 

W przypadku rozliczenia miesięcznego zaliczkę należy wyliczyć i wpłacić na konto urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Przy czym w przypadku podatku za grudzień termin jest nieco dłuższy, bo podatek opłaca się wraz ze złożeniem zeznania rocznego PIT-28 – do 31 stycznia.

 

Karta podatkowa

 

Jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość wpłacanego na konto urzędu skarbowego podatku nie odzwierciedla w żaden sposób osiąganych przez podmiot przychodów. Stawka karty podatkowej zależy od kilku czynników, takich jak:

– rodzaj wykonywanych usług,

– wielkość zatrudnienia,

– wielkość (liczba ludności) miejscowości w której działalność jest prowadzona,

– rozmiar prowadzonej działalności,

– wiek podatnika.

 

Karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla tych podatników, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi i osobami starszymi).

 

W sytuacji gdy podatnik, który uprzednio korzystał z formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa i do dnia 20-tego stycznia nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania uznaje się to za równoznaczne ze stosowaniem tej formy w kolejnym roku. Przedsiębiorca chcący zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową, musi zgłosić ten fakt do dnia 20-tego stycznia roku podatkowego na formularzu PIT-16.

 

Obowiązki rozliczających się kartą podatkową

 

Podatnicy wybierający kartę podatkową nie mają obowiązku prowadzenia KPiR. Jednak są zobowiązani do:

– wydawania rachunków i faktur „na żądanie” klienta,

– prowadzenia ewidencji zatrudnienia,

– rozliczania zaliczek na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników,

– płacenia podatku w formie karty podatkowej do 7-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień podatek należy wpłacić do 28 grudnia),

– złożenia na formularzu PIT-16A do 31 stycznia rocznej deklaracji za poprzedni rok podatkowy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty w danym roku,

– informowania o wszelkich zmianach np. stanu zatrudnienia;

– sporządzania wykazu składników majątku w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

 

Zalety

– niska i jednolita wartość podatku płatnego okresowo,

– brak obowiązku prowadzenia KPiR.

 

Wady

– od przychodów nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów,

– możliwość odliczenia jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%),

– opłacana niezależnie od osiąganych dochodów.

 

Przed wybraniem formy opodatkowania należy zastanowić się z jakiej formy opodatkowania może skorzystać twoja działalność gospodarcza oraz jak forma opłacania podatku jest najkorzystniejsza.

 

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Read more

Zmiany w VAT od 2019 r.

Zmiany w VAT od 2019 r.

Od początku nowego roku w dalszym ciągu będą stosowane stawki 8% i 23%. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi od 2011 r. stawki te miały zostać obniżone od 2019 r. do poziomu 7% i 22%. Jednak po nowelizacji zostają one na tym samym poziomie, do czasu spełnienia dwóch warunków:
– zmniejszenia poziomu długu publicznego poniżej 43%;
– zredukowania poziomu sumy kontrolnej do wartości mniejszej niż 6 %.
Od 1 stycznia br. Polski rząd dostosował zasady dotyczące opodatkowania bonów na towary i usługi do prawa Unijnego. W nowelizacji określono zasady opodatkowania bonów. Zmiana jest bardziej zmianą kosmetyczną niż rewolucyjną.
Z nowym rokiem wprowadzono też ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT od usług elektronicznych.
Najważniejszą i najbardziej korzystną dla przedsiębiorców jest nowelizacja, która skraca okres, po którym można skorygować VAT należny, gdy kontrahent nie wywiązuje się z zapłaty. Do tej pory musiało minąć 150 dni, od 1 stycznia 2019 r. – musi minąć 90 dni.
Więcej:
https://ksiegowosc.infor.pl/…/2866715,Zmiany-w-VAT-od-2019-…

Read more

Uwaga na fałszywe e-maile nt. poprawności złożonych deklaracji

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor informuje o wątpliwościach dot. złożonej deklaracji oraz wzywa do ustosunkowania się co do zaistniałej sytuacji. W treści może znajdować się link.

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika, klikać w linki zawarte w treści oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik / link może zawierać szkodliwe oprogramowanie.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Przykład fałszywego e-maila:

Przykład fałszywego e-maila

https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/uwaga-na-falszywe-e-maile-nt-poprawnosci-zlozonych-deklaracji?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR1eMKvNAvqg67JTsnMfrHiCixNC0bNZYKDmnNyEU4fHYBbQS3AEwwR5jUk#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

Read more

Zmiany ZUS dla Przedsiębiorców

Od roku 2019 pojawiło się kolejne rozwiązanie ZUS dotyczące składek dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

 

ZUS OD PRZYCHODU

Skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł.

Składki ZUS od przychodu mogą być opłacane przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Czyli przez 3 lata można skorzystać z ulgi (pod warunkiem nie przekroczenia wyznaczonego progu przychodu), natomiast przez następne 2 lata przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać zwykłe składki ZUS. Po tych 2 latach przerwy będzie mógł ponownie wrócić do opłacania składki ZUS od przychodu (jeśli zostaną spełnione warunki aby zastosować te składki).

Należy pamiętać, że trzeba spełniać dodatkowe warunki, m.in.:
– z powyższego rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy opłacający w poprzednim roku kalendarzowym podatek w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie,
– rozwiązanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnych składek ZUS,
– przedsiębiorca musi prowadzić firmę w poprzednim roku kalendarzowym przynajmniej przez 60 dni,
– przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy

Trzeba podkreślić, iż powyższe rozwiązanie dotyczy tylko składek społecznych, natomiast składka zdrowotna opłacana jest na zasadach ogólnych.

* * *

ULGA NA START

Przedsiębiorca zaczynający działalność gospodarczą, przez 6 miesięcy może być zwolniony z opłacania składek społecznych.
W tym okresie należy opłacać składkę zdrowotną, która daje możliwość korzystania ze służby zdrowia w ramach NFZ.
Po upływie 6 miesięcy lub w przypadku rezygnacji z ulgi na start, można korzystać z preferencyjnego ZUS przez kolejne 2 lata.

* * *

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS

Przez 2 lata przedsiębiorca płaci składki w niższej wysokości. Poniżej przedstawione są stawki w roku 2019.

Składki społeczne:
– Emerytalne 131,76 zł
– Rentowe 54,00 zł
– Chorobowe (dobrowolne) 16,54 zł
– Wypadkowe 11,27 zł

Razem społeczne z chorobowym = 213,57
Razem społeczne bez chorobowego = 197,03

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie podana przez ZUS w styczniu 2019 roku (za rok 2018 – 319,94 zł)

* * *

SKŁADKI ZUS

Składki opłacane przez przedsiębiorcę po skorzystaniu z ulgi na start oraz z opłacania składek preferencyjnych lub w przypadku braku możliwości zastosowania powyższych rozwiązań.

Przedsiębiorca jest zobligowany do opłacenia za rok 2019 poniższych składek.

Składki społeczne:
– Emerytalne 558,08 zł
– Rentowe 228,72 zł
– Chorobowe (dobrowolne) 70,05 zł
– Wypadkowe 47,75 zł

Razem społeczne z chorobowym = 904,60
Razem społeczne bez chorobowego = 834,55

– Fundusz Pracy 70,05 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie podana przez ZUS w styczniu 2019 roku (za rok 2018 – 319,94 zł).

* * *

Również można się zapoznać z wiadomościami na stronie ZUS:

http://www.zus.pl/…/ulga-na-start-preferencyjna-pod…/1948772

Read more

  INS & ACC Usługi księgowe sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa
  Telefon: +48 22 398 46 97
  Telefon: +48 510 055 175
  Telefon: +48 534 840 140

INS&ACC